اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد خازن

فاراد، MF، PF، coulumb در ولت و تمام واحد خازن دیگر، تبدیل جداول
همههمه AA CC DD EE FF GG HH KK MM PP SS TT فف نن کک
A
Abfarad
Attofarad
C
Centifarad
D
Decifarad
Dekafarad
E
ECU خازن
EMU خازن
Eksafarad
F
Femtofarad
G
Gigafarad
H
Hectofarad
K
Kilofarad
M
MF
Megafarad
Millifarad
P
PF
Picofarad
S
Statfarad
T
Terafarad
ف
فاراد
ن
نانوفارادی
ک
کولن در ولت