اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد نرخ داده

مگابیت / ثانیه، گیگابایت / ثانیه، USB 3.0، رابط SCSI، اترنت و تمام واحد نرخ داده های دیگر، تبدیل جداول
همههمه II SS TT UU بب تت حح دد رر سس شش عع فف مم کک گگ یی
I
IDE-1 (حالت PIO 1)
IDE-1 (حالت PIO 2)
IDE-2 (حالت PIO 3)
IDE-2 (حالت PIO 4)
S
STM-16 (سیگنال)
STM-4 (سیگنال)
STM-64 (سیگنال)
STS1 (سیگنال)
STS1 (محموله)
STS12 (سیگنال)
STS192 (سیگنال)
STS24 (سیگنال)
STS3 (سیگنال)
STS3 (محموله)
STS3c (سیگنال)
STS3c (محموله)
STS48 (سیگنال)
T
T0 (B8ZS محموله)
T0 (محموله)
T1 (سیگنال)
T1 (محموله)
T1C (سیگنال)
T1C (محموله)
T1Z (محموله)
T2 (سیگنال)
T3 (سیگنال)
T3 (محموله)
T3Z (محموله)
T4 (سیگنال)
U
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.1
ب
بایت / ثانیه
بایت در ساعت
بایت در هر هفته
بایت پستها در طول روز
بیت / ثانیه
ت
ترابایت در ثانیه
ترابایت در ساعت
ترابایت در هر دقیقه
ترابایت در هر هفته
ترابایت پستها در طول روز
ترابیت در ثانیه
ح
حامل نوری
حامل نوری 12
حامل نوری 192
حامل نوری 24
حامل نوری 3
حامل نوری 48
حامل نوری 768
د
دقیقه در هر مگابایت
دقیقه در هر گیگابایت
دوم در هر مگابایت
دوم در هر گیگابایت
ر
رابط IDE (DMA حالت 0)
رابط IDE (DMA حالت 1)
رابط IDE (DMA حالت 2)
رابط IDE (PIO حالت 0)
رابط IDE (PIO حالت 1)
رابط IDE (PIO حالت 2)
رابط IDE (PIO حالت 3)
رابط IDE (PIO حالت 4)
رابط IDE (UDMA حالت 0)
رابط IDE (UDMA حالت 1)
رابط IDE (UDMA حالت 2)
رابط IDE (UDMA حالت 3)
رابط IDE (UDMA حالت 4)
رابط IDE (UDMA-33)
رابط IDE (UDMA-66)
رابط SCSI (LVD Ultra160)
رابط SCSI (LVD Ultra80)
رابط SCSI (آسنکرون)
رابط SCSI (سریع ای)
رابط SCSI (سریع فوق العاده عریض)
رابط SCSI (سریع)
رابط SCSI (فوق العاده 2)
رابط SCSI (فوق العاده 3)
رابط SCSI (فوق العاده سریع)
رابط SCSI (همزمان)
رابط USB
رابط فایروایر (IEEE-1394)
س
سازد.کارت های انشعابی مجازی 1 (سیگنال)
سازد.کارت های انشعابی مجازی 1 (محموله)
سازد.کارت های انشعابی مجازی 2 (سیگنال)
سازد.کارت های انشعابی مجازی 2 (محموله)
سازد.کارت های انشعابی مجازی 6 (سیگنال)
سازد.کارت های انشعابی مجازی 6 (محموله)
ش
شبکه ISDN (تک کانال)
شبکه ISDN (کانال دوئل)
شبکه OC12
شبکه OC192
شبکه OC3
شبکه OC48
شبکه T1
شبکه T2
شبکه T3
شبکه T4
شبکه اترنت
شبکه اترنت (سریع)
شبکه اترنت (گیگابیت)
ع
علامت در ثانیه
ف
فایروایر S1600 و S3200 (IEEE 1394-2008)
م
مودم 14.4k در
مودم 28.8k در
مودم در 1،200
مودم در 2،400
مودم در 33.6K
مودم در 56K
مودم در 9،600
مودم در هر 110
مودم در هر 300
مگابایت / ثانیه
مگابایت در ساعت
مگابایت در هر دقیقه
مگابایت در هر هفته
مگابایت پستها در طول روز
مگابیت / ثانیه
ک
کیلو ذره / ثانیه
کیلوبایت / ثانیه
کیلوبایت در ساعت
کیلوبایت در هر دقیقه
کیلوبایت در هر هفته
کیلوبایت پستها در طول روز
گ
گیگابایت / ثانیه
گیگابایت در ساعت
گیگابایت در هر دقیقه
گیگابایت در هر هفته
گیگابایت پستها در طول روز
گیگابیت / ثانیه
ی
یک ساعت یک به ازای هر گیگابایت
یک ساعت یک در هر مگابایت