اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد رادیواکتیویته

بکرل، کوری، رادرفورد، فروپاشی در هر دقیقه و تمام واحد رادیواکتیویته دیگر، تبدیل جداول
همههمه DD GG KK MM NN PP TT بب رر مم کک یی
D
Disintigration در ثانیه
Disintigration در هر دقیقه
G
GigaBecquerel
K
KiloBecquerel
M
MegaBecquerel
MilliBecquerel
MilliCurie
N
NanoCurie
P
PicoCurie
T
TeraBecquerel
ب
بکرل
ر
رادرفورد
م
میکروکوری
ک
کوری
ی
یک ثانیه