اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

واحد شدت روشنایی

سوئیت، لومن، عکس های، بلوندل، NIT و تمام واحد های روشنایی دیگر، تبدیل جداول
همههمه AA BB CC MM NN SS اا بب رر سس شش صص ظظ عع لل وو پپ کک
A
Apostilb
B
Bril به
C
CentiCandela متر
M
MilliPhot
N
NIT
S
Skot
Stilb
ا
الهه شب
ب
بلوندل
ر
روز خاکستری
س
سوئیت (لومن در هر متر مکعب)
ش
شب با ماه کامل
شب بدون ماه
ص
صفحه نمایش سینما
ظ
ظهر ابری در فصل تابستان
ظهر در تابستان با آسمان صاف
ع
عکس های
ل
لومن در هر اینچ مربع
لومن در هر سانتی متر مربع
لومن در هر فوت مربع
و
وات بر سانتی متر مربع در 555 نانومتر
پ
پا لامبرت
پا-شمع
ک
کاندلا متر
کاندلا-استرادیان در هر متر مربع