تبدیل واحد اندازه گیری

واحد مقاومت الکتریکی

ولت در هر آمپر, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

ولت در هر آمپر به Abohm 10 * 108
ولت در هر آمپر به ABS. واحد 0.002654
ولت در هر آمپر به ECU مقاومت 1.11 * 10-12
ولت در هر آمپر به EMU مقاومت 10 * 108
ولت در هر آمپر به Megaohm 1 * 10-6
ولت در هر آمپر به Microohm 1 000 000
ولت در هر آمپر به Statohm 1.11 * 10-12
ولت در هر آمپر به امپدانس پلانک 0.033356
ولت در هر آمپر به اهم 1
ولت در هر آمپر به معکوس زیمنس 1
ولت در هر آمپر به مقاومت تدریجی تالار 3.87 * 10-5