تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

ژول در هر متر مکعب, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

ژول در هر متر مکعب به Megajoule در هر متر مکعب 1 * 10-6
ژول در هر متر مکعب به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 2.68 * 10-5
ژول در هر متر مکعب به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 2.69 * 10-5
ژول در هر متر مکعب به حمام در هر فوت مکعب 2.68 * 10-10
ژول در هر متر مکعب به حمام در هر گالن UK 4.31 * 10-11
ژول در هر متر مکعب به لیتر در هر ژول 0.001
ژول در هر متر مکعب به متر مکعب در ژول 1
ژول در هر متر مکعب به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 1.49 * 10-5
ژول در هر متر مکعب به ژول در هر لیتر 0.001
ژول در هر متر مکعب به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 2.39 * 10-7
ژول در هر متر مکعب به کیلوژول در هر متر مکعب 0.001
ژول در هر متر مکعب به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 0.000239
ژول در هر متر مکعب به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 1.41 * 10-9
ژول در هر متر مکعب به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 1.43 * 10-9