اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب کالری سوزانده

ماشین حساب کالری هزینه لازم برای محاسبه دقیق انرژی مصرفی در طول انواع مختلف فعالیت برای یک زمان خاص. از انجام هر کار نیاز به انرژی است که با کمک کالری اندازه گیری (به عبارت دقیق تر، کیلو کالری). محاسبه کالری هزینه مورد نیاز است برای رژیم های غذایی که در طول روز به تلفات انرژی به حساب فرد را، با تغییر مکرر فعالیت را تشکیل می دهند.

انتخاب فعالیت، وزن و مدت زمان ورزش خود را

فعالیت:
مدت ورزش و (کار): دقیقه
وزن شما: