اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

روش ضرب ستونی

ماشین حساب ضرب ستون اجازه می دهد تا شما را به محاسبه ضرب (محصول) از دو عدد، با استفاده از روش ستون ضرب، و یک برگه از ضرب ستون.

دو عدد، مضروب و چند برابر را وارد کنید.

ضربدر