اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

آموزش اعداد جمع

ماشین حساب اضافه ستون اجازه می دهد تا شما را به محاسبه اضافه کردن (جمع) از دو عدد، با استفاده از روش ستون علاوه بر این، و یک کاربرگ ستون علاوه بر.

دو عدد را وارد کنید

به علاوه