اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

برگه تفریق ستون

ماشین حساب تفریق ستون اجازه می دهد تا شما را به محاسبه تفریق (تفاوت) از دو عدد، با استفاده از روش ستون تفریق، و یک برگه از تفریق ستون.

دو عدد، مفروق و کاهشیاب را وارد کنید.

منهای