اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

برق و برق ماشین حساب زمان انرژی

برق ماشین حساب زمان انرژی قدرت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه مقادیر فیزیکی چنین برق، انرژی الکتریکی، زمان، و وابستگی آنها از یکدیگر.

محاسبه قدرت، انرژی و یا زمان

زمان (T): ثانیه
انرژی (W): ژول
برق میزان مصرف انرژی در یک مدار الکتریکی است. P = W / T - برق به مصرف انرژی تقسیم بر زمان مصرف برابر است