اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فاصله بین دو نقطه ماشین حساب

فاصله بین دو نقطه ماشین حساب اجازه می دهد تا شما را به محاسبه فاصله بین دو نقطه در دو بعد، با استفاده از مختصات خود را.

را وارد کنید نقاط A و B مختصات

نقطه A (x1، y1): ( , )
نقطه B (X2، Y2): ( , )
فرمول فاصله بین دو نقطه A (x1، y1) و B (X2، Y2):
فاصله بین دو نقطه