اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فاصله ماشین حساب فرمول

فاصله ماشین حساب فرمول اجازه می دهد تا شما را به محاسبه فاصله بین دو نقطه در دو بعد، با استفاده از مختصات خود را.

را وارد کنید مختصات شروع و پایان دادن نقاط A و B

نقطه A (x1، y1): ( , )
نقطه B (X2، Y2): ( , )
فرمول فاصله بین دو نقطه A (x1، y1) و B (X2، Y2):
فاصله بین نقاط