اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

اعداد به میلیون ها نفر، میلیاردها، میلیاردها، کرور، lakhs تبدیل

اعداد به میلیون ها نفر، میلیاردها، میلیاردها، کرور، lakhs تبدیل استفاده می شود برای تبدیل اعداد به میلیون ها نفر، میلیاردها، میلیاردها، هزاران، lakhs و کرور. همچنین شما قادر خواهید بدانید که چگونه بسیاری از صفر در هر تعداد خواهد بود.
مقیاس اعداد بزرگ:
مقیاس کوتاه - هر بیشتر دوره جدید از میلیون نفر است یک هزار برابر بزرگتر نسبت به دوره پیشین.

مقیاس طولانی - هر بیشتر دوره جدید از میلیون نفر است یک میلیون بار بزرگتر از مدت های قبلی است.
تعداد را وارد کنید:
نام تعداد زیادی: