اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول انرژی جنبشی

جنبشی ماشین حساب فرمول انرژی اجازه می دهد تا شما را به محاسبه انرژی جنبشی در حال حرکت بدن، آن را جرم، سرعت و وابستگی خود از یکدیگر.

محاسبه انرژی جنبشی، جرم یا سرعت

        
جرم:
سرعت:
در نتیجه:
انرژی جنبشی انرژی از حرکت است. انرژی جنبشی یک شی انرژی آن را دارای دلیل حرکت آن است. این است که توسط فرمول زیر تعریف:
انرژی جنبشی
که در آن m - جرم یک جسم، V - سرعت جسمی