اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول شتاب مماسی

مماس ماشین حساب فرمول سرعت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه شتاب مماسی از یک جسم در حال حرکت توسط تغییر سرعت در طول زمان.

محاسبه مماس شتاب، سرعت یا زمان

سرعت اولیه (V0):
سرعت نهایی (V1):
زمان (T):
شتاب مماسی یک کمیت برداری است، نرخ تغییر سرعت مماسی از یک شی سفر در یک مدار دایره ای یا مسیر است. این است که نسبت مماس بر مسیر یک جسم می باشد.

فرمول شتاب مماسی


که در آن V0, V1 - اولیه و سرعت نهایی، تی - در حال حرکت زمان