اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول شتاب

شتاب ماشین حساب فرمول اجازه می دهد تا شما را به محاسبه شتاب یک جسم در حال حرکت توسط تغییر سرعت در طول زمان.

محاسبه شتاب، سرعت یا زمان

سرعت اولیه (V0):
سرعت نهایی (V1):
زمان (T):
شتاب یک کمیت برداری است، نرخ تغییر سرعت از یک شی است.
فرمول شتابکه در آن V0, V1 - اولیه و سرعت نهایی، تی - در حال حرکت زمان