اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول سرعت مداری

مداری ماشین حساب فرمول سرعت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه سرعت مداری از یک شی، که در آن حرکت به دور یک سیاره در منظومه شمسی، و یا دیگر بدن عظیم با جرم تعریف شده و شعاع.

یک سیاره را انتخاب کنید و یا جرم و شعاع وارد کنید

  
سیاره:
سرعت مداری زمین
سرعت مداری (برای اولین بار سرعت کیهانی)، حداقل سرعت، نیاز به شی، مثل ماهواره مصنوعی، تا آن را در مدار این سیاره است.
که در آن M - جرم این سیاره، R - شعاع این سیاره، G - جهانی ثابت گرانشی = 6.67408 × 10-11Н*м2/کیلوگرم2