اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب حل معادله درجه دوم

معادله درجه دوم ماشین حساب حل کمک خواهد کرد که شما برای حل هر معادله درجه دوم، پیدا افتراقی و همه ریشه های معادله است. ارزش های A، B، C ضرایب را وارد کنید و شما می توانید از راه حل کامل از معادله درجه دوم.

A، B، C ارزش از معادله درجه دوم را وارد کنید

x2 + x + = 0