اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب مثلث

ماشین حساب مثلث محاسبه و پیدا کردن زاویه، طرف، منطقه از همه نوع از یک مثلث. محاسبه: مثلث راست، مثلث طرفه، مثلث متساوی الساقین و مثلث متساوی الاضلاع.
3 مقادیر مختلف را وارد کنید، برای مثال 2 و 1 طرف زاویه باز یا 3 طرف، کلیک کنید و محاسبه را فشار دهید، برای محاسبه طرف دیگر، زاویه و مساحت مثلث.
واحد زاویه:
  
ماشین حساب مثلث ° ° °