اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب رقت

ماشین حساب رقت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه چگونه حجم و غلظت (مولاریته) بعد از رقت تغییر خواهد کرد یا راه حل یا محاسبه حجم و غلظت محلول سهام.

انتخاب حجم و یا غلظت محلول

دوره قبل از رقت (V1):
غلظت قبل رقت (M1):
غلظت بعد از رقت (M2):
در نتیجه:
محاسبه حجم محلول بعد از رقت
راه حل - مخلوط همگن از ذرات ماده حل شده، حلال و محصولات از تعامل آن است.
فرمول است که وابستگی حجم و غلظت در محلول رقیق اولیه و نهایی توصیف: V1 * M1 = V2 * M2
که در آن V1 - حجم قبل از رقت، V2 - حجم پس از رقیق سازی، M1 - غلظت قبل رقت، M2 - غلظت ها پس از رقت.