اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

محیط یک مثلث، محیط ماشین حساب فرمول

محیط یک مثلث، محیط ماشین حساب فرمول اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن یک محیط از انواع مختلف از مثلث، مانند متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، راست یا مثلث اسکالن، با استفاده از فرمول، با استفاده از طول اضلاع مثلث.
طرف A:   سمت B:   جانبی C:  

محیط یک مثلث

مثلث یک چند ضلعی با سه رأس، در یک خط دروغ گفتن نیست، در ارتباط با سه لبه است.
فرمول برای محیط یک مثلث: P=a+b+c,
که در آن A، B، C - ضلع یک مثلث