اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مساحت مستطیل، مساحت مستطیل ماشین حساب فرمول

مساحت یک ماشین حساب فرمول مستطیل، مساحت مستطیل اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن یک منطقه از یک مستطیل، توسط فرمول ها، با استفاده از طول دو طرف مستطیل، یا طول مورب و زاویه بین قطر.

روش محاسبه مساحت یک مستطیل:

طول:    عرض:   

مساحت یک چهارگوش

مستطیل یک چهار ضلعی با چهار زاویه سمت راست است.
فرمول برای مساحت یک مستطیل: مساحت یک مستطیل, مساحت یک مستطیل
که در آن یک - عرض یک مستطیل، ب - طول یک مستطیل، D - قطر، α - زاویه بین قطر