اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مساحت یک دایره، مساحت دایره ماشین حساب فرمول

مساحت یک ماشین حساب فرمول دایره، مساحت دایره اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن یک منطقه از یک متوازی الاضلاع، با استفاده از فرمول، استفاده از شعاع یا قطر دایره است.

روش محاسبه مساحت یک دایره:

شعاع:

  

مساحت یک دایره

یک دایره مجموعه ای از تمام نقاط در یک هواپیما است که در یک فاصله معین از یک نقطه داده شده، این مرکز می باشد.
فرمول برای مساحت یک دایره مساحت یک دایره ,
که در آن r - شعاع دایره، D - قطر