اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مساحت یک مربع، مساحت مربع ماشین حساب فرمول

مساحت یک مربع، مربع مساحت ماشین حساب فرمول اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن یک منطقه از یک مربع، توسط فرمول ها، با استفاده از طول از طرف مربع یا مورب.

روش محاسبه مساحت یک مربع:

سمت:

مساحت یک چهارگوش

میدان چهارگوش حق با طرف و زاویه برابر است.
فرمول برای مساحت یک مربع مربع کنار, مربع های مورب
که در آن یک طرف - از یک مربع، D - مورب