اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مساحت یک متوازی الاضلاع، منطقه لوزی ماشین حساب فرمول

لوزی ماشین حساب فرمول مساحت اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن یک منطقه از یک متوازی الاضلاع، توسط فرمول ها، با استفاده از طول ضلع متوازی الاضلاع، ارتفاع، طول قطرها، دایره داخلی یا شعاع دایره محیطی.

روش محاسبه مساحت یک متوازی الاضلاع

سمت:    قد:

مساحت یک متوازی الاضلاع

لوزی چهار ضلعی ساده همه که چهار طرف به همان طول است.
فرمول برای مساحت رومبوس: مساحت یک متوازی الاضلاع ,
که در آن یک - دو طرف، ساعت - ارتفاع