اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

جرم مولی هوا

جرم مولی ماشین حساب گاز، محاسبه آنلاین - اجازه می دهد تا برای محاسبه جرم مولی گاز توسط حجم، وزن، درجه حرارت و فشار گاز داده شده است.
چاپ
جرم مولی هوا است 28.97 گرم / مول

مولی محاسبه جدید جرم

گاز از لیست انتخاب کنید یا پارامتر را وارد کنید

  
گاز:
محاسبه جرم مولی هوا
جرم مولی ملک فیزیکی تعریف شده به عنوان جرم یک ماده داده تقسیم بر مقدار آن از ماده است، پس از آن یک وزن یک مول ماده است. جرم مولی از قانون گاز ایده آل (معادله مندلیف-کلاپیرون) تعریف می شود:
جایی که - فشار گاز، - حجم مولی، - جرم گاز، - جرم مولی، - ثابت گاز جهانی، - دمای مطلق