اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

قانون جهانی گرانش نیوتن

قانون جهانی گرانش نیوتن اجازه می دهد تا شما را به محاسبه جرم دو جسم، distanse و نیروی گرانشی بین آنها، با استفاده از قانون جهانی گرانش نیوتن.

محاسبه با فرمول نیروی گرانش

جرم M1 شی: کیلوگرم
جرم M2 شی: کیلوگرم
فاصله بین اشیاء (R): متر
فرمول نیروی گرانش


که در آن G - ثابت گرانشی داشتن ارزش 6،67384 (80) * 10-11 متر3/(کیلوگرم بازدید کنندگان2), M1، M2 - توده ای از اشیاء، R - فاصله بین آنها