اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب تجزیه رادیواکتیو

رادیو اکتیویته، نیمه عمر، محاسبه آنلاین - اجازه می دهد تا برای محاسبه مقدار ماده رادیواکتیو باقی مانده و درصد ماده باقی مانده از مقدار اولیه برای یک دوره معینی از زمان به عنوان یک نتیجه از نیمه عمر.

ایزوتوپ رادیواکتیو را انتخاب کنید و یا نیمه عمر وارد کنید

  
ایزوتوپ:
مقدار ماده:
زمان سپری شده:
تابش ماده که حامل انرژی کافی برای الکترون های آزاد از اتم ها یا مولکول، در نتیجه آنها تبدیل به یون است.
نیمه عمر مقدار زمان مورد نیاز برای مقدار چیزی به سقوط به نصف مقدار اولیه آن است. آن استفاده می شود برای توصیف چگونه به سرعت اتم ناپایدار دچار تجزیه رادیواکتیو است.