اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

صفحه کلید هندی آنلاین

صفحه کلید هندی آنلاین اجازه می دهد تا شما را به نوع نامه های هندی بر روی صفحه کلید مجازی هندی با تعویض به صفحه کلید انگلیسی.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl