اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

سیلندر ماشین حساب فرمول حجم

سیلندر ماشین حساب فرمول حجم اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن حجم سیلندر، با استفاده از فرمول، با استفاده از ارتفاع و پایه شعاع سیلندر.

شعاع پایه و ارتفاع یک استوانه را وارد کنید

شعاع پایه:
قد:

حجم استوانه

سیلندر عمومی شکل هندسی منحنی، سطح در فاصله ثابت تشکیل شده توسط نقطه از یک خط مستقیم داده می شود، محور استوانه است.

فرمول برای حجم سیلندر:

فرمول برای حجم استوانه، که در آن R - شعاع پایه، ساعت - ارتفاع از cilinder