اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

Translit صفحه کلید روسی

translit صفحه کلید روسی اجازه می دهد تا شما را به استفاده از صفحه کلید مجازی روسی سیریلیک با تعویض به صفحه کلید انگلیسی.
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU