اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ژنراتور رمز عبور

ژنراتور رمز عبور - ایجاد رمز عبور امن قوی بر اساس کلمه کلیدی. آن را همیشه از کلمه عبور یکسان تولید بر اساس همان کلمه است. اگر کلمه وارد شده نشده بود، آن تولید یک رمز عبور تصادفی. کلمه عبور اختراع نیست، آن را ایجاد کنید به صورت رایگان!
کلید واژه:
کلمه کلیدی باید 6-99 شخصیت ها، حروف بزرگ و کوچک مشخص می شود.
یک کلید ساده و یا یک قانون است که فقط شما می دانید برای تولید رمزهای عبور امن اختراع خود را.
ذخیره نمی، انتقال و یا حفظ رمزهای عبور!
به عنوان مثال، کلید ممکن است اولین کاراکتر از یک آدرس سایت که در آن شما ثبت نام کنید.
طول رمز عبور:
شخصیت ها