اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب ریشه مربع

ماشین حساب جذر کمک خواهد کرد که شما را به محاسبه ریشه دوم (2 ریشه درجه) و رادیکال هر تعداد. تعداد را وارد کنید و دکمه محاسبه را فشار دهید.
ماشین حساب ریشه مربع

ریشه مربع از