اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

نیروی شتاب جرم ماشین حساب تعریف

نیروی ماشین حساب تعریف شتاب جرم اجازه می دهد تا شما را به محاسبه مقادیر فیزیکی چنین نیرو، جرم، شتاب جسم، و وابستگی خود را از هر یک از دیگر.

محاسبه نیرو، جرم و شتاب؟

     
توده (متر): کیلوگرم
شتاب (A): m / s و 2
زور — نفوذ رسیدگی به تغییر حرکت بدن یا تولید حرکت و یا استرس در بدن ثابت است. F = m * A - نیروی با ضرب جرم بدن و شتاب آن محاسبه می شود.