اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

برگه ستون ضرب

برگه ستون ضرب اجازه می دهد تا شما را به محاسبه ضرب (محصول) از دو عدد، با استفاده از روش ستون ضرب، و یک برگه از ضرب ستون.

دو عدد، مضروب و چند برابر را وارد کنید.

ضربدر