اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب فرمول شتاب زاویه ای

زاویه ماشین حساب فرمول شتاب اجازه می دهد تا شما را به محاسبه شتاب زاویه ای، سرعت زاویه ای و زمان حرکت، با استفاده از فرمول شتاب زاویه ای.

محاسبه شتاب زاویه ای، سرعت زاویه ای و یا زمان چرخش

   
سرعت زاویه ای (ω): راد/ثانیه
زمان چرخش (T): ثانیه
شتاب زاویه ای یک کمیت برداری است، نرخ تغییر سرعت زاویه ای نسبت به زمان است.

فرمول شتاب زاویه ای


که در آن DW - سرعت زاویه ای، DT - زمان صرف شده