اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

محیط متوازی الاضلاع، محیط ماشین حساب فرمول

محیط متوازی الاضلاع، محیط فرمول ماشین حساب اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن یک محیط متوازی الاضلاع، با استفاده از فرمول، با استفاده از طول طرف متوازی الاضلاع.
a:   b:  

محیط متوازی الاضلاع

متوازی الاضلاع یک چهار ضلعی با دو جفت ضلع موازی است. فرمول برای محیط متوازی الاضلاع: P=2(a+b),
که در آن A، B - طرف یک متوازی الاضلاع