اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

مخروطی ماشین حساب فرمول حجم

مخروطی ماشین حساب فرمول حجم اجازه می دهد تا شما برای پیدا کردن حجم مخروط، با استفاده از فرمول، با استفاده از ارتفاع و پایه شعاع مخروط.

شعاع پایه و ارتفاع یک مخروط را وارد کنید

شعاع پایه:
قد:

حجم مخروط

مخروطی شکل هندسی سه بعدی است که هموار تهوع از یک پایه مسطح به یک نقطه به نام راس یا راس است.
فرمول برای حجم مخروط: فرمول برای حجم مخروط,
R - شعاع پایه، ساعت - ارتفاع از یک مخروط