اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ماشین حساب غلظت

مولاریته ماشین حساب فرمول غلظت اجازه می دهد تا شما را به محاسبه غلظت مولار، جرم مرکب، حجم و وزن فرمول یک محلول شیمیایی.

پارامتر را انتخاب کنید از راه حل که شما می خواهید برای محاسبه

تمرکز:
دوره:
وزن فرمول:
دالتون و یا واحد جرم اتمی واحد واحد استاندارد است که برای نشان عام در مقیاس اتمی یا مولکولی استفاده می شود.
1 دالتون = 1.660 539 040(20) * 10-27 کیلوگرم.
دالتون
در نتیجه:
محاسبه جرم ترکیب
مولاریته یا غلظت مولار از یک راه حل تعداد مول حل شونده محلول در یک لیتر از راه حل است.
فرمول محاسبه جرم ترکیب در راه حل:
توده (G) = دوره (L) X غلظت (مولی) X وزن فرمول (دالتون)