اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

روم، عربی، هندی تبدیل اعداد

رومی، عربی، اعداد هندی تبدیل اجازه می دهد شما را به تبدیل اعداد رومی، اعداد عربی و اعداد هندی به یکدیگر.
تبدیل عدد صحیح به سیستم شماره      

تاریخ روم

21 XXI
20 XX
19 XIX
18 XVIII
17 XVII
16 XVI
15 XV
14 XIV
13 XIII
12 XII
11 XI
10 X
9 IX
8 VIII
7 VII
6 VI
5 V
4 IV
3 III
2 II
1 I