اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

چگالی ماشین حساب آب شیرین و نمک

چگالی ماشین حساب آب شیرین و نمک اجازه می دهد تا شما را به محاسبه چگالی آب شیرین یا نمک در تنش و بدون تنش دما، تعریف شده در سلسیوس، کلوین، فارنهایت.
چگالی:
  
دمای آب:
در نتیجه:
تراکم یک کمیت فیزیکی اسکالر، تعریف شده به عنوان جرم یک ماده در واحد حجم است.