تبدیل واحد اندازه گیری

انرژی خاص، گرمای حاصل از احتراق (در هر دوره) واحد

ژول در هر لیتر, ماشین حساب آنلاین، مبدل جدول تبدیل

ژول در هر لیتر به Megajoule در هر متر مکعب 0.001
ژول در هر لیتر به بین المللی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 0.026839
ژول در هر لیتر به حرارتی واحد حرارت بریتانیایی در هر فوت مکعب 0.026857
ژول در هر لیتر به حمام در هر فوت مکعب 2.68 * 10-7
ژول در هر لیتر به حمام در هر گالن UK 4.31 * 10-8
ژول در هر لیتر به لیتر در هر ژول 1
ژول در هر لیتر به متر مکعب در ژول 1 000
ژول در هر لیتر به واحد حرارتی سانتیگراد در هر فوت مکعب 0.014911
ژول در هر لیتر به ژول در هر متر مکعب 1 000
ژول در هر لیتر به کالری بین المللی در هر سانتیمتر مکعب 0.000239
ژول در هر لیتر به کیلوژول در هر متر مکعب 1
ژول در هر لیتر به کیلوکالری بین المللی در هر متر مکعب 0.238846
ژول در هر لیتر به گالن ایالات متحده ازای هر اسب بخار نیروی ساعته 1.41 * 10-6
ژول در هر لیتر به گالن ایالات متحده در هر متریک اسب بخار ساعت 1.43 * 10-6